Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mimo jiné doplňují Obchodní podmínky pro Účastníky Koulio kurzů a Obchodní podmínky pro Partnery Koulio academy.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

Společností společnost KOULIO WORLD s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 19433522, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 386534, zastoupená Michaelou Tešnarovou, jednatelkou společnosti, e-mail: info@koulio.com, webové stránky www.koulio.com.

Účastníkem zákazník, který odeslal objednávku kurzu nebo vstupenky na event a je tak pravděpodobné, že se kurzu nebo eventu pořádaného Společností zúčastní nebo má zájem se zúčastnit.

Partnerem fyzická nebo právnická osoba, která si u Společnosti pronajala reklamní prostor nebo pronajala výstavní plochu za účelem vlastní prezentace na eventu organizovaném Společností, nebo kterou Společnost oslovila, aby se eventu zúčastnila nebo si reklamní prostor pronajala za účelem vlastní prezentace.

Zájemcem je návštěvník webových stránek, který se kurzu nebo eventu pořádaného Společností prozatím nezúčastnil, příp. který se přihlásil k odběru newsletteru. Uživatelem se v těchto Zásadách používá jako zastřešující pojem pro Návštěvníka, Vystavovatele i Zájemce.

Smlouva je uzavřená Smlouva o marketingové propagaci mezi Společností a Partnerem.

2. Společnost je pořadatelem eventů zaměřených na vzdělávání a propojování kontaktů. V zásadách se pro jednotlivé pořádané akce společností používá termín event/eventy.

3. Znění zásad pro ochranu osobních údajů může Společnost změnit či doplňovat. O každé takové změně e-mailem informuje uživatele nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Na uživatele, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ KOULIO WORLD s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 19433522obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (v těchto zásadách také jako ‚GDPR‘), přičemž tyto Zásady upravují, jak s jejich osobními údaji Společnost nakládá.

2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním objednávky kurzu nebo účasti na eventu, vystavovatelské přihlášky, přihlášením k odběru newsletteru nebo prohlížením webových stránek Koulio academy dochází ke zpracování osobních údajů Společností nebo třetími osobami, které Společnost pověřila zpracováním. Vždy v souladu s těmito Zásadami a naší Cookie Policy.

3. Společnost zpracovává výhradně osobní údaje získané od Uživatele. Uživatel poskytuje Společnosti údaje dobrovolně a vědomě a zároveň poskytne údaje úplné, pravdivé a aktuální týkající se výhradně jeho osoby. Pokud Uživatel zadává údaje třetích osob, odpovídá za to, že s údaji nakládá oprávněně a nedochází k zásahu do práv třetích osob.

Společnost může nakládat s těmito údaji:

U Partnerů se jedná o:

 • jméno a příjmení
 • fakturační adresa a IČ/DIČ
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • telefonní číslo
 • webová adresa webu
 • pracovní pozice, pokud se jedná o zaměstnance Partnera
 • oblasti zájmu na Kouliu
 • časové razítko vstupu a odchodu na/z web Koulio.com
 • IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy.

U Účastníků se jedná o:

 • jméno a příjmení
 • fakturační adresa a IČ/DIČ
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • telefonní číslo
 • oblasti zájmu na Kouliu
 • časové razítko vstupu a odchodu na/z Koulio.com
 • IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy

U Zájemců se jedná o:

 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy.

5. Osobní údaje u Partnerů jsou zpracovávány za účelem plnění Smlouvy o marketingové propagaci (vyřízení vystavovatelských přihlášek, administrativy ohledně pronájmu výstavního místa, informování o technických a organizačních záležitostech týkajících se vystavování na eventu). E-mail a IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky Koulia prohlíženy, jsou zpracovávány za účelem oprávněného zájmu Společnosti (informování o dalších eventech, událostech KOULIO WORLD s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 19433522 týkajících se Koulia nebo partnerských událostí souvisejícími s dalšími eventy). Osobní údaje podle tohoto odstavce jsou zpracovávány počínaje obdržením přihlášky Partnera po dobu 10 let od ukončení Smlouvy odpovídajícím promlčecí době pro případ vzniku sporu v případě zpracovávání za účelem plnění Smlouvy a po dobu konání daného eventu, v případě zpracování za účelem oprávněného zájmu Společnosti.

6. Osobní údaje návštěvníků jsou zpracovávány za účelem plnění Smlouvy (vyhotovení, administrace a zaslání vstupenky na event či kurz, informování o organizačních a technických záležitostech týkajících se eventů a kurzů). E-mail a IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy, jsou zpracovávány za účelem oprávněného zájmu Společnosti (informování o dalších Společností pořádaných eventech, o podobných partnerských událostech a byznys akcí). Osobní údaje podle tohoto odstavce jsou zpracovávány počínaje obdržením objednávky vstupenky po dobu 3 let od konání eventu pro případ vzniku sporu v případě zpracovávání za účelem plnění Smlouvy a po dobu konání eventu či kurzu, v případě zpracování za účelem oprávněného zájmu Společnosti.

7. Osobní údaje Zájemců mohou být zpracovávány prostřednictvím ukládání cookies v souladu s naší Cookie Policy a dále na základě souhlasu za podmínek uvedených níže.

III. ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU A JEHO ODVOLÁNÍ

1. Osobní údaje Zájemců, které jsme uvedli výše, může společnost zpracovávat také tehdy, dostane-li k tomu dobrovolný a informovaný souhlas Zájemce. Pronájem plochy pro Partnery nebo prodej vstupenky nejsou nikdy vázány na poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů.

2. Souhlas může mít nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo jej zájemce udělí aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu. Souhlas je udělen také vyplněním e-mailu a přihlášením k odběru newsletteru na webu koulio.com.

3. Souhlas může být udělen k různým účelům společně nebo jednotlivě: Aby Společnost mohla e-mailem informovat o kurzu či eventu, tj. zasílat obchodní sdělení, která se týkají eventu či kurzu a o partnerských událostech (např. byznys setkání Partnerů), přestože se Zájemce prozatím žádné takové akce nezúčastnil. Aby Společnost mohla osobní údaje používat pro doručení co nejrelevantnější reklamy a informací o eventu či kurzu mj. také prostřednictvím remarketingu. V takovém případě mohou třetí osoby (zejména společnosti Google a Facebook) poskytnuté osobní údaje spojovat a kombinovat s údaji, které mají k dispozici, a které získaly v souladu s právními předpisy.

4. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu společnost může po dobu organizování eventu či kurzu. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud zájemce souhlas odvolá, a to zasláním e-mailu na adresu info@koulio.com.

5. Pokud Zájemce nebude chtít nadále dostávat e-maily od Společnosti, může se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, aby obdržel návštěvník nebo vystavovatel (např. informace o organizačních změnách eventů a kurzů).

6. Odhlášení z odběru Společnost vždy považuje za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, které společnost zasílá na základě oprávněného zájmu.

7. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro Společností pověřené zpracovatele.

IV. DALŠÍ USTANOVENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Společnost má povinnost poskytovat uživatelům co nejrelevantnější informace o kurzech a eventech. Proto může využít jejich IP adresu a jiné identifikátory v souladu s Cookie Policy prostřednictvím analytických webových nástrojů k vyhodnocování návštěvnosti webu a uživatelského chování v online prostoru k dodání individualizovaných informací v rámci oprávněného zájmu Společnosti a na základě uděleného souhlasu.

2. Po uplynutí lhůt ke zpracovávání osobních údajů nebo zániku důvodů pro zpracovávání Společnost osobní údaje ihned zlikviduje.

3. Uživatel bere na vědomí, že Společnost vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá Uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

4. Uživatel bere na vědomí, že společnost využívá cloudové řešení Google Suite od společnosti Google LLC, Kalifornie, USA. Společnost Google využívá smluvní doložky odpovídající evropským předpisům o ochraně osobních údajů. Společnost vždy nechává údaje o svých uživatelích uložit na úložiště v rámci Evropské unie. Nedochází k předání osobních údajů do třetích zemí.

5. Společnost dále využívá pro naplnění účelu zpracování služby SmartEmailing, jejichž provoz je v souladu s evropskými předpisy o ochraně osobních údajů a kterým můžou být údaje předány. Vždy však pro naplnění účelu zpracovávání.

6. Na uživatelova zařízení mohou být ukládány cookies především za účelem funkčnosti probíhajícího připojení, personalizace reklam, nabízení služeb a zjišťování uživatelových preferencí, a získané údaje předávány službám Seznam, Google a Facebook, v souladu s naší Cookie Policy.

7. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i neautomatizovaným způsobem. Subjekt údajů nebude předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí.

8. Uživatel má v souladu s GDPR právo obrátit se na společnost a chtít informace, jaké jeho osobní údaje jsou společnost zpracovává, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech má uživatel právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu lze vznést námitku. Nevyhoví-li společnost námitce, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9. Uživatel vždy vyrozumí Společnost o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost Společnosti i bez žádosti, dojde-li ke změně údajů.

10. Účastník i Partner zároveň uděluje Společnosti souhlas s jeho zachycením na fotografiích a videozáznamech z pořádaných eventů včetně jejich zveřejnění na webu a sociálních sítích Společnosti.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. A to bez ohledu na to, odkud byl přístup k webové stránce Společnosti realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a Společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. srpna 2023.

Webdesign by